Turistična taksa

Turistična in promocijska taksa

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZRST-1) in Odloka turistični taksi v Občini Jesenice se obračunavata turistična in promocijska taksa.

Kaj je turistična in promocijska taksa?

Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.

Promocijska taksa je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije in se pobira v imenu in za račun Slovenske turistične organizacije.

Zavezanci za plačevanje

Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu. Turistično in promocijsko takso plačujejo hkrati s plačilom storitve za prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje. Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni tisti, ki so opredeljeni v 18. členu ZSRT-1. Plačujejo jo zavezancu, ki opravlja storitev nočitve.

Višina turistične in promocijske takse

  Turistična taksa Promocijska taksa Turistična in promocijska taksa skupaj
Turistična in promocijska taksa 1,20€ 0,30€ 1,50€
Turistična in promocijska taksa (oprostitev 50%) 0,60€ 0,15€ 0,75€

Nakazilo turistične in promocijske takse

Turistična taksa in promocijska taksa se nakazujeta do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine.

Podatki za nakazilo
Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice
TRR: SI56 01241 845 0059 272
sklic na št.: 19 (8-mestna številka – vpišite vašo davčno št.)-07129-(7-mestna številka – zadnji dve številki sta 11, druge pa po želji – ne smejo biti črke, enačaji…). Zadnja 7-mestna številka ni obvezna.

Poročanje o gostih in prenočitvah

Poročanje o gostih in prenočitvah poteka izključno v sistemu eTurizem, s katerim upravlja AJPES.
Navodila za pravilno poslovanje so nazorno prikazana v dokumentu Knjiga gostov in turistična taksa - obveznosti gostitelja.

Nadzor

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične in promocijske takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni inšpekcijski organ.
Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s plačevanjem turistične takse pokličite na +386 4 586 3178 ali pa pišite na .

Knjiga gostov in turisticna taksa - obveznosti gostitelja

UPN nalog za plačilo - primer